ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมพื้นฐานสำหรับใช้ทำงานที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่า ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Office Suite) แม้ในปัจจุบันจะมีตัวเลือกจากบริษัทอื่น แต่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ยังคงใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งมีการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของโปรแกรมเรื่อยมา ทั้งนี้อ่านเพิ่มเติม