เครื่องมือใช้งานพื้นฐาน

ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมพื้นฐานสำหรับใช้ทำงานที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่า ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Office Suite) แม้ในปัจจุบันจะมีตัวเลือกจากบริษัทอื่น แต่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ยังคงใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งมีการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของโปรแกรมเรื่อยมา ทั้งนี้ โปรแกรมหลัก ๆ ที่ใช้ทำงานประเภทสำนักงาน มีดังนี้

6 โปรแกรมที่ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น

  1. โปรแกรมจัดการเอกสาร (Microsoft Word): เรียกอีกชื่อว่าโปรแกรมประมวลผลคำ เป็นโปรแกรมใช้พิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ ใช้จัดรูปแบบเอกสาร และใส่รูปภาพแทรกในเอกสาร
  2. โปรแกรมตารางคำนวณ (Microsoft Excel): เป็นโปรแกรมใช้ทำตารางงาน (Spreadsheet) ทำบัญชี นำเสนอกราฟ พร้อมฟังก์ชันคำนวณงานด้านตัวเลข
  3. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Microsoft Access): เป็นโปรแกรมใช้จัดเก็บข้อมูล ออกแบบฟอร์มเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล พิมพ์รายงาน และจัดทำเว็บไซต์ในการรับและส่งข้อมูล
  4. โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (Microsoft PowerPoint): ใช้จัดเตรียมเอกสาร แผ่นใส ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่จะใช้ในการนำเสนอข้อมูล (Presentation) หรือผลงาน
  5. โปรแกรมสร้างแบบฟอร์ม (Microsoft Infopath): ใช้ออกแบบและสร้างแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล มีฟังก์ชันหลายอย่างให้เลือกใช้งาน ซึ่งรวมทั้งฟีเจอร์ใช้สร้างแบบฟอร์มที่ซับซ้อนได้รวดเร็วและง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ฟีเจอร์ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดรูปแบบ

6. โปรแกรมออกแบบ (Microsoft Visio): ใช้ออกแบบและสร้างแผนภาพประเภทต่าง ๆ ที่เรียกว่าไดอะแกรม (Diagram) เช่น แผนภูมิขั้นตอนการทำงาน โครงสร้างองค์กร กระบวนการทางธุรกิจ แผนอาคาร แผนภาพฐานข้อมูล แบบก่อสร้าง แผนภาพระบบไฟฟ้า และแผนภาพระบบเครือข่าย เป็นต้น